Posted on Leave a comment

Vanliga orsaker till fuktskada i badrum 

Badrummet är på grund av den fuktiga miljön ett extra utsatt utrymme för fuktskador. Vatten spolas dagligen i badrummet och ibland blir vatten liggande på golvet eller kondens samlad på väggarna. Denna konstanta fukt kan på lång sikt orsaka allvarliga och kostsamma fuktskador, framförallt om det handlar om brister i tidigare renovering. Det finns dock många orsaker som kan ligga bakom en fuktskada i badrummet, vilka kan vara bra att hålla ett extra öga på. 

Orsaker 

En fuktskada kan uppkomma på olika platser och problemområden i ett badrum. Att hålla extra uppsikt över dessa områden kan göra det enklare att upptäcka fuktproblem i god tid och åtgärda problemet innan det orsakar mer problem. 

Läckage vid kopplingar och rörskarvar 

En av de absolut vanligaste orsakerna till att fuktskador bildas är att rör och kopplingar inte håller fullkomligt tätt. Ett väldigt stort risk utgörs speciellt av rörinstallationer som är dolda och felaktigt utförda. Det börjar ofta som ett långsamt dropp från ett rör eller en koppling vilket kan vara svårt att upptäcka i ett tidigt skede. Om en rörinstallation är dold kanske droppet varken syns eller hörs, vilket innebär att skadan kan bli tämligen allvarlig innan den uppmärksammas. 

Läckande golvbrunn 

Golvbrunnen är ett annat riskområde i badrummet som är bra att hålla koll på. Om tätskiktet är felaktigt anslutet eller om golvbrunnen inte är monterad korrekt kan fukt ta sig in och orsaka en fuktskada. Om en fuktskada upptäcks kring golvbrunnen har det oftast att göra med tidigare felaktigt utförd renovering. 

Läckage vid skarvar och dolda avloppsanslutningar 

Eftersom avloppsrör brukar ligga dolda i väggar och golv är små läckage vanligt förekommande. Orsaken kan bland annat vara bristfällig installation eller att rören inte är förankrade ordentligt. Sprickbildningar i rören kan även uppstå på grund av ålder och slitage, vilket är en anledning till att låta en fackman inspektera detta om du bor i en gammal fastighet med gamla rör. 

Läckage i skarvar, genomföringar och tätskikt 

Det flytande tätskikt som ofta appliceras med hjälp av en roller är det absolut mest drabbade området när det kommer till fuktskadade tätskiktssystem. Om tätskiktet inte applicerats korrekt är det lätt hänt att en fuktskada uppstår. 

Felaktigt placerade genomföringar och rör 

Områdena för rörledningarna i golvet, samt rördragningar och inspektionsluckorna som sitter i anslutning till bad- och dusch är farliga områden gällande fuktskador. Dessa typer av genomföringar är nämligen svåra att täta. 

Innehörnor 

Badrum som är beklädda med plastmatta har både för- och nackdelar från ett fuktskade-perspektiv, med risk för vattenskada. Fuktskador kan lättare hittas där eftersom tätskiktet kan inspekteras efter att hela badrummet är färdigrenoverat. Vissa otätheter kan dock uppstå i mattskarvarna, vilket på sikt kan orsaka fuktskador. Detta är särskilt vanligt förekommande i innerhörnen. Om en fuktskada uppkommer här kan det vara tämligen svårt att upptäcka och uppmärksammas ofta när skadan växt sig större. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *